Daftar Kelurahan

Kelurahan Antapani Wetan

Kelurahan Antapani Tengah

Kelurahan Antapani Kidul

Kelurahan Antapani Kulon